Špecializované služby

Špecializované
služby s dronmi

Geodetické práce, ortofotomapy,
3D modely, meranie plôch a iné.

Fotogrametrickým spracovaním snímkov z dronu dosahujeme rozlíšenie máp a modelov až 0,5cm/px, pričom snímky sú s použitím geodetických GNSS presne zamerané do súradnicového systému.

Dronom vieme rýchlo a bezpečne nalietať všetky veľkosti pozemkov od malých až po veľké pričom je možné si zvoliť potrebné rozlíšenie mapy alebo 3D modelu podľa potrieb konkrétneho projektu a rozpočtu. Presnosť našich výstupov je až 40-násobne väčšia ako detail snímkov získaných letom lietadla (20cm/px). Správnosť výstupných dát môže byť overená kontrolnými meraniami geodetov.

Presná ortofotomapa

Ideálne na plánovanie budúcej zástavby, kontrolu napredovania výstavby a meranie vzdialeností a plôch v rámci projektovej fotodokumentácie.

Ortofotomapy sú presne zamerane do súradnicového systému a použitím kontrolných bodov je overená ich presnosť. Vďaka dronom je proces rýchly a efektívny, pričom nedochádza k obmedzeniu prác na zemi. Hotová ortofotomapa môže byť dodaná do 24 hodín.

Ortofotomapa, letecká snímka

Tvorba 3D modelov

3D model verne zobrazuje realitu a umožňuje s ňou ďalej pracovať v rôznych špecializovaných softvéroch, napr. AutoCAD.

Vytvoreniu 3D modelu predchádza nalietanie objektu dronom a jeho nasnímanie zo všetkých strán tak, aby žiaden detail nezostal nezachytený. Fotenie trvá v závislosti od veľkosti modelu iba niekoľko hodín a nenarúša pozemné práce. Presnosť až 0,5cm/px zachytí každý detail a umožní kvantifikovať parametre modelu – merať vzdialenosti, plochy a objemy.

DTM/DSM modely

Digitálny model terénu/povrchu presne znázorňuje výškové rozdiely medzi jednotlivými bodmi na mape.

Farebné spektrum slúži na rozlíšenie bodov nachádzajúcich sa v rovnakej výške. DTM (digitálny model terénu) na rozdiel od DSM nezohľadňuje človekom vybudované objekty ako napr. budovy, ale iba prírodnú členitosť. Oba modely je možné obohatiť o vrstevnice známe z topografie spájajúce body s rovnakou nadmorskou výškou.
Meranie objemov dronom

Meranie objemov a plôch

Fotogrametrickým spracovaním záberov z dronu, dokážeme zmerať objemy rôznych materiálov a tvarov presnejšie a rýchlejšie ako klasickými metódami.

Vzdialenosti, plochy alebo objemy dokážeme kvantifikovať s centimetrovou presnosťou. Výstupy nachádzajú široké uplatnenie pri prieskumoch, územnom plánovaní alebo dokumentácii priebehu výstavby developerských projektov. Porovnanie 3D modelu v čase umožňuje zistiť ako sa menil jeho objem v rôznych obdobiach – koľko materiálu pribudlo alebo ubudlo.

• Skládky odpadu

• Sypký materiál

• Stavebné úpravy

• Drevená hmota

• Povrchové bane

Chýba vám už len realizácia?

Zavolajte: +421 917 999 452

Spoločnosť

Teamsales s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 46 056 301
DIČ: 2023226007
IČ DPH: SK2023226007

Zavolajte nám

Mobil: +421 917 999 452